Quan hệ cổ đông

Lịch sự kiện

28/01/2022
Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021
29/03/2022
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
18/04/2022
Công bố Báo cáo thường niên 2021
26/04/2022
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
29/04/2022
Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
03/06/2022
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền
29/07/2022
Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
26/08/2022
Công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 (đã soát xét)