Quan hệ cổ đông

Lịch sự kiện

28/01/2022
Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021
29/03/2022
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
18/04/2022
Công bố Báo cáo thường niên 2021
26/04/2022
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
29/04/2022
Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022